كانون متخصِّصين علوم درمانی (MWF)

مجمع بين المللی شاغلان امور درمانی وبهياری

MWFآن زمانی كه دکترام. كامپ، پزشك هامبورگی ، برای اولين بار در سال 1984، از روش شفايابی از طريق روحی و معنوی بر طبق آموزش های برونو گرونينگ مطلع گرديد، بدين موضوع كاملاً مشكوك بود. از طرفی كنجكاوی علمی او و از طرف ديگر گزارشات شفايابی های غير قابل تصور، باعث گرديدند كه او در اين مورد به تفحُّص و تدقيق بپردازد. طولی نكشيد كه تعداد ديگری از پزشكان، مُجاب و مُتقاعد از اين امر، به او پيوستند و در سال 1992 ميلادی اقدام به ايجاد كانون متخصِّصين علوم درمانی نمودند. در اين فاصله ، اين كانون با نشأت گيری از آزمون های برونو گرونينگ، به طرز شگرفی توسعه يافته و اكنون در بر گيرنده هزاران پزشك و درمانگر از سرار دنيا می باشد.

ماتياس كامپ، در سال 1993 كتاب برونو گونينگ ــ انقلاب در طبّرا بيرون داد. او در اين كتاب نه فقط تصوير زنده ای از يك انسان خارق العاده را بدست ميدهد، بلكه به عنوان شارحِ حقيقتِ شفايابی از طريقِ روحی و معنوی و اهميّت آن در سلامتی و بهياری به پا می خيزد.

به دست آوردن تصويری عينی از شفايابی های به وقوع پيوسته از طريق روحی و معنوی، از راه تحقيق و بررسی

پزشکان وابسته به مجمع دوستان، به سرپرستی دکتر ام. کامپ سعی دارند از طريق نشر مقالات، سخنرانی های علمی و تخصُّصی و با تشکيل کنفرانس های پزشکی در شهرهای بزرگ آلمان و ساير کشورها، سؤتفاهُمات و تصوُّرات نادرستِ موجود نسبت به شفايابی از طريق روحی و معنوی را از ميان بردارند، و راه شفارسانی از طريق معنوی را - همان گونه که در انگلستان صورت پذيرفته- در ديگر ممالک نيزهموار سازند. در انگلستان ده‌ها سال است که روش‌های شفارسانی از طريق روحی و معنوی به عنوان جزوی از ارکان درمانی امور خدمات بهياری دولتی محسوب می گردد.

قبول پديده شفا از طريق روحی، برای كسانی كه فقط با علوم مدرسه ای بار آمده اند، بسيار ثقيل است، و از ديد گاه مَحضِ عقلی در حجابی اسرارآميز جلوه گر می گردد. لذا پزشكان عضو كانون متخصِّصين علوم درمانی، گزارشات اين شفايافتگان، و سير پرونده پزشكی آنها را كنترل و در صورت امكان ، به اين گزارشات، توسط معاينات بعدی پزشكان غيروابسته، سنديّت مُضاعف می بخشند.

بدين منوال، در سال های اخير آرشيوی ترتيب يافته است كه به وجه بارزی امكان شفايابی ازامراض روانی، ناخوشی های جسمانی و حتّی بهبودی از امراضی را كه موجب تخريب و تغيير عضوهای بدن می گردند ، به اثبات می رساند. كثرت بررسی ها و تحقيق اسناد و گزارشات شفايافتگان ، انكار ويا تلقينی بودن اين گونه شفايابی ها را رَد و بی اساس می سازد.

همكاری اين متخصِّصين دركانون، بصورت افتخاری انجام می گيرد. آن ها به خاطر قدردانی از شفاهايی كه خود شخصاً در پيكر خود تجرُبه کرده و يا در رابطه با ديگر مريضان مُشاهده نموده اند، به حمايت از کانون همّت گماشته، و با طيبِ نيّت به همکاری در آن پرداخته اند. اين متخصِّصين آرزو دارند ديگر همكارانشان نيز مَكث و تَرديد را رها نموده و خود را شخصاً از حقيقت اين امر نيکو مُتقاعد سازند، باشد كهدرک شفايابی از طريق روحی و معنوی تحت آموزش های برونو گرونينگ موجبِ گشودگی چشم بصيرت و شفايابی شان گردد.

 

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ