شفاهای روحی روانی

درحلقه دوستان برونو گرونینگ هزاران گزارش در مورد مدد رسانی و شفایابی از سال 1992 یعنی از زمانیکه گروه علمی -پزشکی تاسیس شد، ثبت و مکتوب شده است. از آنجایکه همواره شفاهای جدیدی در سرتاسر دنیا اتفاق می افتد، بایگانی گزارشات به طور مداوم با گزارشات بیشتری تکمیل می گردد. شفاهای جدید نیزبه طور پیوسته به وب سایت اضافه می شود. در اینجا شما گزینش مختصری از گزارشات موفق در مورد شفاهای روحی روانی را پیدا می کنید.

Healing from Alcoholism and depression

John Leiker, USA

John Leiker was an alcoholic for 35 years and drank 17 bottles of beer a day. He suffered from severe depression and tried to end his life twice. His condition was hopeless. At a lecture about the teaching of Bruno Gröning, he experienced a spontaneous and permanent healing from alcoholism. Six months later he felt a strong power which flowed from his legs to his head and freed him of all mental health problems.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ