موزيک فيلم

آهنگ‌های ساخته شده برای فيلم های تهيّه شده از طرف مجمع دوستان

Filmmusik موزيک فيلم های تهيّه شده از سوی مجمع دوستان را بورکهارت پِش ساخته واز سوی ارکستر فيلم بابلسبرگ آلمان به اجرا درآمده است(ارکستر سابق سنفونی براندنبورگِ پوتسدام).

قابل ابتياع فقط به زبان آلمانی
شماره تيتر، آهنگساز، طول مدّت، از سی دی، تاريخ تهيّه

  1. Der Wunderapostel – Vorspann, B. Pesch, 03:59, CD: Der Wunderapostel, 1993
  2. Beatus' Lebensgeschichte, B. Pesch, 05:49, CD: Der Wunderapostel, 1993
  3. Naturbelehrung, B. Pesch, 05:09, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  4. Die Heilung, B. Pesch, 07:10, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  5. Prolog, B. Pesch, 06:50, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  6. Kindheit, B. Pesch 02:20, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  7. Zurück zur Natur, B. Pesch 01:45 CD: Sein Leben (Filmmusik), 2002
  8. Heimgang und Botschaft, B. Pesch, 02:43, CD: Sein Leben (Filmmusik), 2002
  9. Epilog und Nachspann, B. Pesch, 04:46, CD: An der Seite Bruno Grönings, 2010

قطعات مذکور با فُرمت mp3 منتخباتی از گنجينۀ آثار موسيقی تهيّه شده از طرف شرکت انتشاراتی گرته هويزلر تهيّه و جزو سی دی های مختلف تکثير و انتشار يافته اند. همۀ سی دی ها جهت استفادۀ خصوصی تهيۀ گشته اند. لطفاً مقررات حقّ چاپ و تکثير را رعايت فرماييد.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ