پروژه های فيلم برداری

تهيّه فيلم در مجمع دوستان برونو گرونينگ

Fotos von Filmaufnahmenدر سال 1949، اشتهار برونو گرونينگ، انعکاسات عظيمی را در رسانه‌ها فراهم می آورد. به موازات چاپ گزارشات گوناگون در جرايد، و پخش برنامه‌های ويژۀ راديوئی، توجُّۀ فيلمبرداران و تهيّه کنندگان فيلم های کوتاۀ خبری نيز به اين موضوع جلب می شود. رولف اِنگلِر فيلمساز مونيخی در تابستان سال 1949، يک فيلم مُستند سينمائی در بارۀ برونو گرونينگ تهيه می کند که در اکتبر ماۀ همان سال در سينماها به معرض نمايش گذاشته می شود. اين فيلم با استقبال بی نظير مردم مواجه می شود. برونو گرونينگ قبلاً موافقت خود را در مورد تهيّۀ اين فيلم اعلام داشته بود، و اميدوار بود که که بدين وسيله حقيقت شفايابی ها و امدادرسانی ها برای همۀ محرز گردد.

در مجمع دوستان برونو گرونينگ، از اواسط دهۀ هشتاد ميلادی فيلم برداری شروع گرديد. يکی از دوستان با دوربين VHS خود از برخی جلسات انجمن و کنفرانس ها فيلم می گرفت و آن‌ها را در اختيار ديگر دوستان قرار می داد. به مرور زمان فيلم برداری حالت سيستماتيک تری پيدا نمود. امروزه از اکثر کنفراس ها فيلمبرداری می‌شود. اين فيلم ها تکثير شده و به طور امانتی در اختيار دوستان علاقمند قرار می گيرد.

از اوايل دهۀ نود ميلادی در مجمع دوستان برخی فيلم ها به صورت حرفه‌ای تهيّه می شوند. در اين فاصله فيلم های کوتاه و مستند زيادی ساخته شده است ، و همچنين فيلم های بُلندمدّت با کيفيّت سينمائی نيزتهيّه گشته است. از بيش از صد شاهد عينی دوران حيات برونو گرونينگ مصاحبه بعمل آمده و به فيلم کشيده شده است. و از مصاحبه با صدها تن از دوستانی که در سال‌های اخير نايل به شفا شده‌اند نيز فيلم هايی تهيّه شده است.

بخش عمدۀ اين فيلم ها را شفايابی تشکيل می دهند. از سال 1990 ميلادی، به طور پيوسته با دوستان مصاحبه به عمل می آيد. در اين مصاحبه‌ها دوستان به شرح شفايابی های خود از طريق معنوی بر طبق آموزش‌های برونو گرونينگ می پردازند. اين فيلم ها موجب تحکيم اعتقاد و اعتماد در تماشاگران شده وموجب آشنائی بيشتر آنها با واقعات دوران حيات برونو گرونينگ می گردد.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ