مستندات پزشکی

گردآوری و تائیدیه شفایابی ها

Medizinische Dokumentationیک جنبه اساسی فعالیت گروه علمی- پزشکی (ام و اف) جمع آوری اصولی و تایید و تصدیق شفاهایی است که از طریق معنوی به واسطه آموزه های برونو گرونینگ به وقوع می پیوندند. دوستان در حلقه دوستداران برونو گرونینگ که خودشان شفا یافته اند آموزش داده می شوند تا بطور کارا سایر گزارشات موفق شفایابی را ثبت کنند. این امر ساخت و ایجاد یک شبکه بین المللی در بین حلقه دوستان برای مستند سازی شفایابی ها را میسر می سازد.

در مستند سازی یک گزارش از موفقیت ، وضعیت سلامت شخص شفا یافته قبل و بعد از وقوع شفا با جزییات ثبت می شود، از یک پرسشنامه نظیر آنچه که برای ثبت سابقه بالینی بیمار توسط پزشک بکار گرفته می شود، استفاده می شود. سپس این گزارشات بطور کامل توسط پزشکان مختلف گروه ام و اف مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرند. اگر از نقطه نظر پزشکی لازم باشد مدارک بیشتری جمع آوری می شود. پزشکان ام و اف سپس درخواست خواهند کرد تا هرگونه یافته تشخیصی پزشکی مرتبط به بیماری فرد را ببینند و ممکن است از فرد شفا یافته بخواهند که توسط یک همکار پزشک مستقل معاینه شود. این اطلاعات سپس به گزارش موفق اضافه می شود که بعدا توسط تفسیر پزشکی تکمیل می گردد.

علاوه بر اینگونه گزارشات موفقیت آمیز در زمینه پزشکی انسان، شفاهای مرتبط با حیوانات نیز توسط دامپزشکان گروه ام و اف مورد بررسی و استناد قرار می گیرند. گزارشات تاثیرگزاری از شفایابی ثبت شده اند – حتی بیماری های مزمن شدیدی که بهبودی از آنها به هیچ وجه از دیدگاه علم مرسوم دامپزشکی قابل انتظار نبوده است.

همچنین گزارشاتی از تغییرات غیر قابل توضیح در گیاهان از طریق تاثیر نیروی شفادهنده، جمع شده اند که توسط متخصصین واجد شرایط تایید شده اند. گزارشات مرتبط با مدد رسانی در زمینه شخصی و کاری نیز مستند شده اند.

از اوخر دهه 1980، هزاران مورد از مددرسانی و شفایابی ثبت شده اند و بدین شکل بایگانی شده اند.

 

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ