Συνεργασία με γιατρούς

Ο Κύκλος των Φίλων του Μπρούνο Γκρέ-νινγκ δεν υποκαθιστά τις επισκέψεις στον για-τρό

Uni-Vortrag Los Angeles 2009 Herr BlättnerΣύμφωνα με το πρότυπο του Μπρούνο Γκρένινγκ, δεν κάνει κα-νείς διάγνωση, ούτε θεραπεία, ούτε ιατρική αγωγή στον Κύκλο των Φί-λων. Δεν συνταγογραφεί, δεν συνι-στά, δεν δίνει κανείς κανένα φάρ-μακο. Ούτε αποτρέπει κανείς τις ε-πισκέψεις στον γιατρό, την λήψη φαρμάκων, τις θεραπείες ή τις χει-ρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τον Μπρούνο Γκρένινγκ, κάθε ί-αση είναι μια θεία χάρις. Γι’ αυτό δεν δίνει κανείς καμμία υπόσχεση ίασης στον Κύκλο των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ.

Ένας ικανός αριθμός ατόμων ανα-ζητούντων βοήθεια ένοιωσαν πόσο η ιατρική διάγνωση του «ανιάτου» μπορεί να καταβάλει τους ενδιαφε-ρόμενους. Το σόκ, ο φόβος και η ανησυχία επιφέρουν για παράδειγ-μα καταθλίψεις, αδυναμίες και δια-ταραχές άμεσα διακριτές στο σώ-μα. Στον Κύκλο των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ, το άτομο που αναζητά βοήθεια θα δει τον εαυτό του πνευματικά ενισχυμένο. Οι πο-λυάριθμες διαθέσιμες αναφορές ε-πιτυχίας και οι πολύ εντυπωσιακές προσωπικές διηγήσεις φίλων που γιατρεύτηκαν, είναι μια πολυτιμη βοήθεια για την ενδυνάμωση της πίστης στην προ-σωπική ίαση του καθενός. Ο Μπρούνο Γκρένινγκ απέρριπτε την υποβολή και την ύπνωση διότι εμ-πλέκουν έναν απαράδεκτο περιο-ρισμό της βούλησης και επομένως απορρίπτονται από τον Κύκλο των Φίλων. Όποιος αναζητά βοήθεια ο-φείλει, σύμφωνα με το αυτεξούσιό του, να αναπτύξει ο ίδιος την δύ-ναμη της πίστης του, και για την ε-πιτυχία των ιατρικών μέσων που εί-ναι ακόμη αναγκαία και χρησιμο-ποιούνται εκτός του Κύκλου των Φίλων.

Γιατροί συνεργάζονται

Όσο ήταν εν ζωή ο Μπρούνο Γκρένινγκ είναι προσπαθήσει να συνεργαστεί με γιατρούς. Κατά την εξέταση της Χαϊδελβέργης είχε υποβληθεί σε μία ελεγκτική επιτροπή της τοπι-κής πανεπιστημιακής κλινικής και είχε εντυπωσιάσει τους γιατρούς. Αυτή η εξέταση δεν κατέληξε ωστό-σο σε καμμία συνεργασία διότι ο Μπρούνο Γκρένινγκ αρνήθηκε να εμπορευτεί την γνώση του.

Σήμερα κιόλας, η εξειδικευμένη ια-τρο-επιστημονική Ομάδα του Κύκλου των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ μετράει χιλιάδες εξειδικευμένους που αντιπροσωπεύουν όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία – μεταξύ αυτών εκατοντάδες γιατρούς – οι οποίοι α-σχολούνται με την ίαση μέσω πνευ-ματικής οδού σύμφωνα με την δι-δασκαλία του Μπρούνο Γκρένινγκ.

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ