Ο Κύκλος των Φί-λων του Μπρούνο Γκρένινγκ

Ένας διεθνής σύλ-λογος για την ίαση μέσω πνευματικής οδού

Frau Häusler in New YorkΟ Κύκλος των Φίλων του Μπρού-νο Γκρένινγκ είναι ένας ελεύθερος σύλλογος, μια εθελοντική ενώση ατόμων που έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες βοήθειας και την αξία της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ και την θέτουν σε εφαρμογή.

Δημιουργία του Κύκλου

Η Grete Häusler (1922 – 2007) είναι η ιδρύτρια του Κύκλου των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ. Γνώρισε τον Μπρούνο Γκρένινγκ το 1950 και ήδη από την πρώτη τους συνάντηση βίωσε την ίαση τριών ανιάτων παθήσεων. Σύντο-μα έγινε μια στενή συνεργάτις του Μπρούνο Γκρένινγκ και δημιούρ-γησε κοινότητες στην Αυστρία. Μετά τον θάνατο του Μπρούνο Γκρένινγκ το 1959 διεπίστωσε ότι οι ιάσεις συνέχιζαν να συμβαίνουν. Το 1979 δημιούργησε τον Κύκλο των Φίλων. Ο σκοπός του είναι να διατηρήσει την πνευματική κλη-ρονομιά του Μπρούνο Γκρένινγκ για τους απογόνους και να επιτρέ-ψει την επίτευξη βοηθειών και ιά-σεων σε πάσχοντα άτομα. Στην αρχή δεν υπήρχαν παρά μια χούφτα άτομα που ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο, αλλά στο τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε μια εξαιρε-τική αύξηση. Σήμερα ο Κύκλος των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους συλλόγους ίασης μέσω πνευματικής οδού που δι-ευθύνεται από τον Dieter Häusler, τον γιο της Grete Häusler.

Τοπικές κοινότητες παγκοσμίως

Τοπικές κοινότητες δημιουργήθη-καν σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώ-ρες, καθώς και σ’ όλες τις ηπεί-ρους, σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι φίλοι συγκεντρώνο-νται εκεί κάθε τρεις εβδομάδες για ώρες κοινότητας. Παράλληλα με τις τοπικές κοινότητες για εν-ήλικες, οι νέοι και τα παιδιά μπο-ρούν επίσης να συχνάζουν στις ώρες κοινότητας που έχουν καθ-ιερωθεί γι’ αυτούς. Εκεί επίσης συμβαίνουν ιάσεις. Εκτός αυτών απευθυνόμενη στους γιατρούς, τους θεραπευτές και άλλους επαγγελματίες της υγείας, ιδρύθηκε η εξειδικευμένη ιατρο-επιστημονική ομάδα (MWF).

Καμμία οικονομική, θρησκευτική ή ιατρική απαίτηση

Ο Κύκλος των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθελοντικές προσφορές και από όλους εκείνους που προσφέρουν την βοήθειά τους, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, είναι εθελοντές. Ο Κύκλος των Φίλων δεν συνδέε-ται με καμμία θρησκεία ή δόγμα. Βρίσκει κανείς εκεί άτομα από όλες τις μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες.

Κατά το παράδειγμα του Μπρούνο Γκρένινγκ δεν κάνει κανείς διάγνω-ση ούτε θεραπεία ούτε ιατρική αγωγή στον Κύκλο των Φίλων. Ομοίως ούτε αποτρέπει κανείς από τις επισκέψεις στον γιατρό, την λήψη φαρμάκων, τις θεραπείες ή τις χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμ-φωνα με τον Μπρούνο Γκρένινγκ, κάθε ίαση είναι μια θεία χάρις. Γι’ αυτό και δεν κάνει κανείς καμμία υπόσχεση ίασης στον Κύκλο των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ.

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ