Κοινωφελία

Ο Κύκλος για Φυσική Βοήθεια Ζωής/Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. είναι αναγνωρισμένος ως μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής

GemeinnuetzigkeitΟ Κύκλος για Φυσική Βοήθεια Ζωής/Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. φροντίζει για τα διοικητικά και νομικά συμφέροντα του Κύκλου των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ, έχει καταχω-ρηθεί από το διοικητικό δικαστήριο του Sieburg. Στην Γερμανία ο Κύ-κλος για Φυσική Βοήθεια Ζωής είναι ανανγωρισμένος ως κοινωφελής σύλλογος.

Εθελοντισμός και διαχείριση χωρίς αμοίβη

Στον Κύκλο των Φίλων του Μπρούνο Γκρένινγκ, δεν ζητείται κανένα δικαίωμα εισόδου, καμμία συνεισφορά συνδρομής, καμμία προκαταβολή ή άλλη οικονομική συμμετοχή. Σύμφωνα με πρότυπο τον Μπρούνο Γκρέ-νινγκ, όλα τα καθήκοντα του Κύ-κλου των Φίλων πραγματώνονται αποκλειστικά χάρις σε εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές και στην εθελοντική συμμετοχή φίλων οι ο-ποίοι ενεργούν από ευγνωμοσύνη για τις βοήθειες και τις ιάσεις που είχαν. Έτσι και στον πνευματικό τομέα επίσης όπως και στην εκδοτική εταιρία Grete Häusler GmbH, δεν υπάρχει καμμία μισθοδοσία, ούτε αμοιβή, ούτε ωφέλη ούτε ακόμη και για τον Dieter Häusler, τον υπεύθυνο όλου του έργου. Το ακολουθούμενο πα-ράδειγμα είναι η αλτρουϊστική αγά-πη στον πλησίον του Μπρούνο Γγκρένινγκ, ο οποίος έλεγε: «Δεν ζώ από τους ανθρώπους αλλά για τους ανθρώπους».

Από την αρχή της δραστηρι-ότητας του Κύκλου των Φί-λων, όλες οι δωρεές και τα έξοδα υπολογίζονται και ελέγχονται επιμελώς στη κάθε κοινότητα. Τα χρήματα που περισσεύουν τοποθετούνται στο κοινό ταμείο και χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, την τακτική παραγωγή του πολύγλωσσου υλικού επιμόρφωσης που απευθύνεται στους φίλους ολόκληρου του κόσμου. Δια-νέμεται δωρεάν και με πνεύ-μα συμπαράστασης σε ό-λους, χωρίς να γίνεται αντιπαραβολή των δωρεών.

 

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ