Μεταβιβάζοντας την γνώση

Ο εκδοτικός οίκος Grete Häusler GmbH, καθιστά την διδασκαλία του Μπρούνο Γκρένινγκ προσβάσιμη στο ευρύ κοινό

GH-VerlagΛίγο πριν από το τέλος της ζωής του ο Μπρούνο Γκρένινγκ γνωστο-ποίησε ότι ήθελε να γράψει ένα βι-βλίο. Αλλά δεν το κατόρθωσε. Μό-νον ο τίτλος, η περίληψη και μια μόνη παράγραφος βρέθηκαν στα αρχεία. Το 1984 η Grete Häusler, η οποία είχε γνωρίσει ιάσεις κι έπειτα είχε συνεργαστεί στενά με τον Μπρούνο Γκρένινγκ, και αργότερα ίδρυσε τον «Κύκλο των Φίλων», άρχισε να γράφει ένα βιβλίο στο πνεύμα του Μπρούνο Γκρένινγκ:δού η αλήθεια για τον Μπρούνο Γκρένινγκ και τα περί αυτόν. Πήρε τον τίτλο και το σχέδιο και έκανε την λεπτομερή διήγηση της ι-στορίας αυτού του «θαυματοποιού» ανθρώπου, όπως τον χαρακτήριζε ο τύπος της εποχής.

Καθώς δεν βρήκε κανέναν εκδότη, αποφάσισε να εκδόσει το βιβλίο της δημιουργώντας τον δικό της εκδοτι-κό οίκο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι εκδόσεις Grete Häusler με ένα μό-νον συγγραφικό έργο. Έκτοτε υπ-άρχει μια ευρεία γκάμα βιβλίων, CD, DVD, βιβλίων ήχου, ημερολό-για, εικονογραφημένες κάρτες κα-θώς και ένα τριμηνιαίο περιοδικό, που διατίθενται στο διαδικτυακό κα-τάστημα του εκδοτικού οίκου.

Ο στόχος του εκδοτικού οίκου ορίζε-ται ως ακολούθως: «Οι εκδόσεις Grete Häusler έθεσαν ως καθήκον τους να γνωστοποιήσουν, σ’ ένα ευρύ κοι-νό, το πρόσωπο του Μπρούνο Γκρέ-νινγκ και την διδασκαλία του, για να δώσουν σ’ όλα τα ενδιαφερόμενα ά-τομα την δυνατότητα να πεισθούν για την μεγάλη σπουδαιότητα της δρά-σης του.»

Τα έσοδα του εκδοτικού οίκου χρησι-μεύουν στην έκδοση νέων συγγραφι-κών έργων, σε επανεκδόσεις, ή στην απόκτηση άλλων βιβλίων. Όλοι οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είναι εθελοντές. Υπάρχει ένας πολύ ξεκάθαρος δια-χωρισμός στο οικονομικό επίπεδο α-νάμεσα στον εκδοτικό οίκο και στον Κύκλο των Φίλων.

Dokumentarfilm

Η ταινία ντοκιμαντέρ:
«Το φαινόμενο Bruno Gröning»

Ημερομηνίες προβολών σε πολλές πόλεις παγκοσμίως

Grete Häusler-Verlag

Εκδόσεις Grete Häusler: Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, CD, DVD και ημερολογίων

fwd

Οι επιστήμονες έχουν το λόγο: Ενδιαφέρουσες απόψεις της διδασκαλίας του Μπρούνο Γκρένινγκ