همکاری آزادانه

مهر و محبّت به همنوع

Freiwillige Mitarbeitبرونو گرونينگ به همزيستی مسالمت آميز و هارمونيک اهميّت بسزائی قائل بود. وی همواره به محبّت به همنوع تأکيد می ورزيد. «بايد بدانيد که شما همگی متعلّق به يک مبداء و اَصل می باشيد. شما بايد به همنوعان خود مهر بورزيد. خواست و آرزوی من اين است که انسان ها همديگر را دريابند و يکی شوند؛ بدين ترتيب برای همه ابناء بشر امکان کمک فراهم می آيد.»

غالب اشخاصی که به انجمن‌های برونو گرونينگ روی می‌آورند استمدادجويانی هستند که آرزوی بازيابی سلامتی خود را دارند. با کسب Heilstrom نه فقط به سلامتی دست می يابند بلکه از يک احساس نوينِ حياتی نيز برخوردار می شوند. دل ها گشوده شده، آسودگی خاطر، صلح و احساس خوشبختی جايگزين آلام گشته وعلاقه و محبّت ناشناخته‌ای به زندگی بر وجودشان مستولی می شود و اغلب شفايافتگان انتقالِ چنين دريافت های سعيد و فرخنده را به ديگرِهمنوعان خود به وضوح احساس می کنند. آن‌ها می‌خواهند در مجمع دوستان برونو گرونينگ مُثمر ثمر واقع شوند، تا ديگر انسان‌ها نيز شفا را در وجود خود دريافته و از تحولات نيکوی درونی برخوردار شوند.

عشق و محبّت به همنوع، مبنای عملکردهای برونو گرونينگ را تشکيل می دهد. وی هرگز در ازائ امدادها پولی نمی گرفت. بر طبق همين اصل، فعاليت و کمک در چارچوب مجمع دوستان برونو گرونينگ افتخاری می باشد. تمام مخارج منجمله کرايه مکان انجمن، تهيّه و ارسال دفاتر آموزشی از طريق اعانه جات تأمين می گردد.

برونو گرونينگ پيوسته به اين اصل تأکيد می‌کرد که ذات پروردگار، عشق و محبّتِ مَحض است و همواره خواهان نماياندن آن به انسان هاست. مهر و محبّت واقعی را نمی‌توان با پول خريد، و نمی‌توان از اين بابت پولی درخواست نمود، زيرا عشق و محبّت هديه ای است آسمانی.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ