عام المنفعه

«جامعۀ مدد رسانان معنوی» به عنوان نهادی غيرانتفاعی و خيرخواه به رسميّت شناخته شده است.

Gemeinnuetzigkeit جامعۀ مدد رسانان معنوی به عنوان سازمان مادری مجمع دوستان برونو گرونينگ عهده دارانجام امور حقوقی، و مالی بوده و در شهر ديسبورگ رسماً به ثبت رسيده و در آلمان به عنوان سازمانی عام المنفعه به رسميت شناخته شده است.

همکاری افتخاری، بدون مزايای مالی

در مجمع دوستان برونو گرونينگ، به هيچ وجه، وروديه، حق عضويت، ويا عوارض و يا مطالبات ديگر مالی مطرح نميباشد. در اين بنياد، ، تمامی کارها، از سوی دوستان به خاطر قدردانی از کمک ها و شفاهای حاصله و رهائی از مصائب و آلام، بصورت افتخاری و بدون استثناء رايگان انجام گرفته، و هزينه انجمن ها، فقط و فقط از طريق اعانه جات تأمين ميگردد. بدين سبب، دراين بخش مؤسساتی نيز نظير بخش های ديگر مجمع دوستان برونو گرونينگ، اُجرت، حق العمل، و يا سودآوری در کار نبوده و چنين مقولاتی اکيداً مطرح نيست، و از اين امر ديتر هويزلر، سرپرست مجمع نيز مستثنا نمی باشد. اين طرز رفتار مطابق با مشیِّ برونو گرونينگ و مَحّبت بی شائبۀ وی به همنوع می‌باشد. وی می گفت: «زندگی من از انسان‌ها نيست بلکه از برای انسان هاست.»از همان آغازِ تأسيسِ مجمع دوستان، در تک تک انجمن‌ها، اعانه جات ومخارج، دقيقاً درج، کنترل و حسابرسی می شوند. مبالغ باقی‌مانده جمع آوری و درموارد ِ گوناگون ديگر منجُمله تهيّۀ دفاتر آموزشی و پخش رايگان آن در بين دوستان ساکن آلمان و ساير کشورها، به مصرف می رسد.

 

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ