جلسات انجمن‌ها

منبع انرژی جهت انجام امور روزمرّه

GE Köln-Rathدر جلسات انجمن به تعميق و تعليم آموزش‌های برونو گرونينگ پرداخته می شود. بدين وسيله، استمدادجويان و دوستان امکان به کاربستن صحيح و بهتر آموزش‌ها را پيدا می نمايند و ايمانشان به خدا راسخ تر می شود. بدين سان نه تنها قادر به حصول سلامتی می شوند، بلکه می‌توانند سلامتی خود را حفظ بنمايد.

 

 

قوانين معنوی را بشناسيم، تا بار ديگر به دام رنجوری های گذشته نيافتيم.

رخ دادهای گذشته اهميّت آشنائی با آموزش‌های برونو گرونينگ را به وضوح نشان می دهد :بسياری از استمدادجويان با يکبار برخورد با گرونينگ – به طور مثال در هِرفورد و يا ترابرهوف شفا می يابند، بدون اينکه به رموز معنوی آن آگاهی داشته باشند. آن‌ها نه از طرز برخوردارشدن از Heilstrom و نه از Regelungen اطلاعی داشتند. نه از نيرو و اثرکرد افکار، و نه از طرز نشستن درست با خبر بودند و نه فرق نيکو و شرير را به خوبی می دانستند. هر گاه که با رِگِلونگ مواجه می شدند، و يا از شفای حاصله به شک می افتادند، تکيه گاهی نداشتند، و کم نبودند کسانی که به خاطر ضعف ايمان و اعتماد، قادر به باور نمودن شفايی که دريافت داشته بودند، نمی شدند. و برخی از آن‌ها دوباره درگير رنجوری های قبلی می گشتند. و برخی نيزفکر می‌کردند که شفايابی ها اصولاً دوامی ندارند. هر کس که با آموزش‌های برونو گرونينگ آشنا است، و قوانين معنوی راجع را می شناسد، به خوبی می‌داند که اين گرفتاری‌های ناخواسته، از کمبود آگاهی از کم و کيف جريانات معنوی نشأت می گيرند. مثلاً هر گاه فرد شفايافته ای از قدرّت افکار بی اطلاع باشد و دوباره خود را ذهناً با بيماری و وضع نابهنجار قبلی مشغول بدارد، امکان از دست دادن دوبارۀ سلامتی خود را دارد، زيرا وی ناخوبی يعنی بيماری را از طريق افکار ناروا دوباره به سوی خود سوق می دهد.

بدين سبب برای استمدادجويان، شرکت در جلسات انجمن و آشنائی با آموزش‌های برونو گرونينگ حائز اهميّت بسزائی است. در جلسات انجمن پذيرائی و کسب هَيل اشتروم(سيلان شفا Heilstrom) - به دليل اَين اشتِلِن(مُراقبه Einstellen جمعی - به مقدارقابل توجُّهی ممکن می گردد. برونو گرونينگ انسان را با باطری مقايسه می نمود. فکر نمودن، صحبت، و عمل، باعث تحليل رفتن انرژی می گردد. جهت جبران آن بايد به کسب انرژی مُبادرت ورزيد. انسان از طريق اين اشتِلِنِ مُرتّب و شرکت در جلسات انجمن قادر به اين امر می باشد. برونو گرونينگ در نامه‌ای به يکی از استمدادجويان می نويسد: «خود را با يک باطری مقايسه کنيد،[...] هرگاه شما[...] سعی تان بر اين باشد که پيکرتان همواره از انرژی تازه و کافی مستفيض باشد، آن وقت است که خواهيد توانست اين انرژی را نه فقط از برای خود به کار بگيريد، بلکه به رساندن آن به همنوعان حاجتمندی که کمبود انرژی دارند نيز قادر خواهيد بود.»

کنار نهادن هر آنچه که منفی است

در جلسات انجمن، استمدادجويان با افکاری مالامال از ايمان و اعتقاد و دلی گشاده، گرد هم می آيند. در آن جا برای ايشان امکان حوالۀ هر چه منفی است فراهم می آيد، و لاروبی و پاک نمودن ضمير ممکن می گردد. آن‌ها به اين ترتيب می توانند، از نيروی خوب و سازنده برخوردار گشته و با انرژی کافی از عهده امتحانات روزمرّه برآمده و بر شرير غالب آيند. در اين جا کسب نيروی شفابخش به حدّ وفور ممکن می گردد. با افزونی تعداد شرکت کننده، نيروی جاری در آن مکان نيز به طور محسوس افزايش می يابد.

برونو گرونينگ در مورد شرکت در جلسات انجمن چنين می گويد: « تنها با شرکت خالی در جلسات انجمن کاری از پيش نمی رود، شما بايد رو خط بمانيد، از مسير خارج نشويد؛ با ثبات قدم و پابرجائی ست که از آن همه چيزهای نيکو برخوردار می شويد.»

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ