Komunumaj  kunsidoj

Fonto de forto por la ciutaga vivo

GE Köln-RathEn la komunumaj kunsidoj la instruo de Bruno Gröning estas pludonata pliprofundigite. La helposercantoj kaj geamikoj do havas sancon praktiki la uzadon de tiu ci nova pensmaniero kaj plifortigi la kredon en si mem. Tiel homo ne nur ricevu bonan sanon, sed ankau konservu gin.

Koni la spiritajn cirkonstancojn por ne refali en malnovan suferon

Kiel gravas la kono de la instruo de Bruno Gröning, la pasintajo montris: Multaj helposercantoj post unufoja renkontigo kun Gröning – ekzemple en Herford au ce Traberhof -- sanigis, sed ne komprenis la spiritan fonon de sanigo. Ili nek estis lernintaj akcepti la Heilstrom nek sciis pri la tiel nomataj doloroj de Regelungen. La forto de pensoj, la gusta sidmaniero, la scio pri bono kaj malbono: ci cio ne estis konata al ili. Kiam okazis Regelungen au ili ekdubis pri la longa dauro de la sanigo, ili estis, sen ekstera helpo, ofte tro malfortaj por kredi je bona sano. Tiel pluraj refalis en sian malnovan suferon. Tiam ili opiniis, ke la sanigoj ne estas longedauraj. Sed kiu konas la instruon de Bruno Gröning kaj komprenas la spiritajn cirkonstancojn, scias, ke estas nur arbitra sekvo de mankanta kredo resp. de scio pri la spiritaj cirkonstancoj. Kiu, ekzemple, ne scias pri la forto de pensoj kaj pluen okupigas pri malsano, povas perdi la sanigon, car li altiras per siaj pensoj ree la malbono, la malsanon.

Do gravas por helposercantoj konatigi kun la instruo de Bruno Gröning dum la komunumaj kunsidoj. Sed krome gravas, ke li akceptu en sin mem en forta grado la Heilstrom – kio sukcesas pro la multobliga efiko de energio en la komunumo.
Bruno Gröning similigis homon al baterio. Per pensado, parolado, kaj agado li daure foruzas energion. Por resti fortoplena li devas samkvante encerpi energion. Tion li povas fari per ciutaga Einstellen kaj per regula ceestado ce komunumaj kunsidoj. En letero al helposercanto Bruno Gröning skribis i.a.: "Komparu vin mem kun baterio [...] per tio [...] ke vi zorgu, ke via korpo estu frese sargita, kiu ciam kapablas kaj kapablos ne nur uzi tiun energion por si mem por resti vivipova, sed krome kiel baterio povas doni energion al aliaj, t.e., al ciuj niaj proksimuloj, al kiuj mankas energio."

Formeti cion negativan

En la komunumaj kunsidoj arigas multaj homoj kun kredantaj pensoj kaj malfermitaj koroj. Tie ili havas la eblon formeti cion negativan sur spirita vojo, malplenigi sian animan ujon. Ili povas akcepti en sin mem multe da bona forto por resti forta en ciutagaj defioj kaj venki la malbonon. Tie la saniga forto estas alprenebla en forta grado. Kaj ju pli da homoj faras Einstellen, des pli granda estas la forto.

Kio gravas ce komunuma kunsido, Bruno Gröning klarigis tiel ci: "Temas ne pri tio, ke oni nur ceestas komunuman kunsidon, sed vere temas pri tio, ke vi restu sur la gusta vojo kaj ke vi devigu vin ne flankenigi de tiu vojo, car cio tia estas bona por vi."

 

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning