ادامه محکمات دادگاهی

دادگاه تجديد نظر و تقاضای استيناف

Bruno Gröning und Rechtsanwalt Schwander

موقعيت نامساعد برونو گرونينگ

برای دادگاه تجديد نظر برونو گرونينگ از وَهلۀ شروع ، با بار منفی همراه بود، زيرا که تقاضای استيناف نه از سوی او بلکه از طرف دادستان انجام يافته بود. نه فقط اين اهمال کاریِ وکيل به ضرر برونو گرونينگ تمام می شود، بلکه عقب انداختن تحويل پرونده های مربوطه به وکيل مدافع جديد نيز باعث فُقدان آمادگی لازم او در دوره جديد محاکمه می گردد.

نقطۀ منفی ديگر، آمادگی کامل شاهدان طرف مخالف بود، گوئی همۀ آن کسان قبلاً گفته های خود را همآهنگ کرده بودند. آنها همۀ گفته های خود را بر روی "منع رفتن به پزشک" متمرکز کرده بودند.

زندان و جريمۀ نقدی تعليقی، بدون طرح و روشن نمودن مقُولۀ شفاء، حُکمی بود بی اساس و شرم آور

رأی اين دفعه دادگاه: "هشت ماه حبس به خاطر اهمالکاری وتخطّی در مورد رُوت کوفوس، و پنج هزار مارک جريمه نقدی به خاطر درمانگری غيرمُجاز. دادگاه، اين حکم را به قيد التزام، تعليقی اعلان نمود؛ يعنی اينکه هرگاه در آينده، از برونو گرونينگ قصوری دراين باب سر بزند، آنزمان حبس و جريمۀ نقدی تعيين شده مذکور بر جرائم جديد اتخاذ شده، علاوه خواهد گرديد.

کُنتس آنی فون اشنباخ، که شخصاً در هر دوی اين دادگاه ها حضور داشت، حکم دادگاه را " ننگی برای جامعه آلمان " می خواند.

برونو گرونينگ می گفت، او بخاطر خوبی کردن، مجازات می گردد. او افسوس می خورد به اينکه در طول هردو دادگاه هيچ کس علاقه ای به دانستن چگونگی شفايابی ها نشان نمی دهد، حتی وکلای مدافع او نيز از اين امر مستثنی نبوده اند. اگر به اين نقطه پرداخته ميشد، آنموقع معلوم می گشت که عملکرد و تأثيرگذاری او با متُدها و اصول و طرز معالجه پزشکی معمول هيچگونه ارتباطی ندارد. در صورت ترتيب اثر دادن به اين موضوع، ميبايستی محاکمه را ختم می کردند. ولی کسی به روشن نمودن اين مطلب علاقه و توجُّهی نداشت. همه از بَدْوِ محاکمه، نظر پيش ساخته ای نسبت به برونو گرونينگ داشتند، و هيچ کدام از ايشان حاضر به عدول و تجديد نظر در افکار و نظرات خود نبودند.

درخواست استيناف کمی قبل از فوت  

البته اين بار نيز دادگاه پايان نپذيرفت، زيرا برونو گرونينگ بر عليه اين حُکم درخواست استيناف نمود. قرار بر اين شد، که در تاريخ بيست و دوم ژانويه 1959 محکمه در دادگاه عالی استان بايرن در مونيخ تشکيل گردد. و اما چنين مُقدَّر شده بود که موضوع خاتمه يابد، زيرا در همان ماه برونو گرونينگ حيات خاکی را به درود گفت.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ