Canada

TV

"Daytime Toronto, Interview with A.-S. Drouin and F. Lindo"

Rogers Cabel 22, 2013-05-19, English

"Daytime Ottawa, Interview with J. Best and F. Lindo"

Rogers Cabel 10, 2003-03-12, English

 

 

 

Radio

 

"Bonjour la vie", Interview with J.Weber"

CFUT Radio,2014-01-05, French,
part 3 (7:31 min.), part 4 (6:04 min.), part 5 (3:43 min.), part 6 (5:53 min.)

 

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning