Bruno Grönings lära

Hjälp och helande på andlig väg

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.Bruno Grönings lära utgår ifrån den andliga kraftens inflytande på människan. Inflytandet från den kraften är större än vad de flesta människor har vetskap om.

Människan är som ett "batteri" – för att kunna utföra sina uppgifter måste hon ständigt fylla på ny livsenergi

Bruno Gröning liknar människan vid ett batteri. I det dagliga livet ger var och en ut av sin kraft. Men den nya energi som behöver fyllas på tas ofta inte upp i tillräcklig omfattning. Precis som ett tomt batteri inte kan fungera, kan en kraftlös kropp inte utföra sina uppgifter. Anspänning, nervositet, livsångest och till slut sjukdom blir följden.

Bruno Gröning förklarade hur var och en kan fylla på ny energi. Tron på det goda och viljan att bli frisk igen är en nödvändig förutsättning. Människan är alltid omgiven av läkande vågor som det bara gäller att ta emot. Enligt Bruno Gröning finns det inga obotliga sjukdomar, vilket de medicinskt bevisbara succéberättelserna bekräftar. Botandet sker alltså helt och hållet på andlig väg och är således inte bundet till Bruno Grönings fysiska kropp.

Hur människan tar upp Heilstrom på bästa sätt

För att kunna ta upp den läkande energiströmmen, som Bruno Gröning kallade Heilstrom , sitter den hjälpsökande med öppna händer. För att Heilstrom skall kunna flyta bör man inte korsa armar och ben, eftersom kraften påverkas och hindras av detta. Tankar på sjukdom och bekymmer motarbetar, medan tankar på något behagligt är läkande.

När Heilstrom flyter genom kroppen, kommer den i kontakt med de organ som är belastade med sjukdom och börjar med sin läkande effekt och renande inverkan där. I samband med detta kan smärta uppstå, som då är ett tecken på utrensning i kroppen. Eftersom sjukdom till sitt väsen inte är av Guds vilja, kommer den så småningom att försvinna. I vissa fall kan det ske helt spontant. Därför är det nödvändigt att inte hålla fast vid sjukdomen i tankarna, utan tro på att det inte finns något som är "obotligt" för Gud.

För att kunna fortsätta att vara friska, tar Bruno Grönings vänner upp Heilstrom varje dag. En frisk kropp är förutsättningen för ett liv i harmoni med sig själv, med andra människor och med naturen.

Bruno Gröning ger människorna en lära

Målet med Bruno Grönings lära är att göra var och en till en levnadsglad människa som är fri från all fysisk och psykisk belastning.

Bruno Gröning sade ordagrant om detta: "Min lära består av en uttalad levnadsvisdom som många av mina vänner redan har använt sig av och funnit framgångsrik. Genom att de har tagit till sig läran har en fullständig förvandling i deras inre skett, och i många fall har det även lett till en förbättring av deras hälsa."

Bruno Gröning hade bara en målsättning: att hjälpa människor i nöd. Han gav dem sin lära så att de kunde ta den med sig på vägen. Den är inte baserad på intellektuella överväganden, utan har uppstått genom en intuitiv förståelse av andliga lagar. Den som befattar sig närmare med den kommer att märka att den är oerhört komplex, och inse att den vida övergår enbart den läkande aspekten genom att det inte bara är människans kropp som läker, utan också hennes själ. Han uppmanade människor att tro på det goda och att omsätta det i handling.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära